Ερευνητικά έργα
 

Ημερομηνία έναρξης- λήξης: 09/2016- 08/2019
Επιστημονικός υπευθυνος: Πάνος Γρηγορίου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Jean Monnet δημιουργήθηκε για να συστεγάσει όλες τις ευρωπαϊκές δράσεις Jean Monnet που αναπτύσσονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών Πάνου Γρηγορίου

Στο πλαίσιο του Κέντρου έχουν υπαχθεί τα Μαθήματα (Modules) Jean Monnet, η Ευρωπαϊκή Έδρα (European Chair) Jean Monnet Jean Monnet Network on Governance, Pluralism and Trans-nationalism in Europe (www.govunet.eu)

Μάθημα Jean Monnet είναι : Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές δίκαιο (http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-proptixiako), ενώ η Έδρα Jean Monnet κινείται περί την θεματική : Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές Κοινωνίες (http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Jean Monnet υποστηρίζει ακαδημαϊκές δράσεις σε διδακτορικό επίπεδο και αφορά στη σύμπραξη δέκα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Αιγαίου, Πειραιώς, Παντείου, Λουξεμβούργου, Καθολικού Πανεπιστημίου Louvain, Nantes, Siegen, Cadix, Paris-Est, Cluj-Napoca).

To Κέντρο υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (https://www.europedirect-northaegean.gr/ket/), , στο οποίο είναι διαθέσιμες όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν πολλά βιβλία και περιοδικά περί το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, και προβλέπεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική ημερήσια έκδοση Agence Europe (https://agenceurope.eu/fr/accueil.html).

Επίσης, το Κέντρο έχει δημιουργήσει δίκτυο επικοινωνίας με τους πολίτες της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου (https://www.pvaigaiou.gov.gr/) γύρω από θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Βορείου Αιγαίου (https://www.europedirect-northaegean.gr/).

Url: www.govunet.eu

Ημερομηνία έναρξης- λήξης: 2004-2005
Επιστημονικός υπεύθυνος: Πάνος Γρηγορίου

Με την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα των λιγότερο αναπτυγμένων ελληνικών περιφερειών (σύμφωνα με την κοινοτική προσέγγιση), που αναμένεται κυρίως να επηρεασθούν κοινωνικά και οικονομικά, λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)προς τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Μεσογειακής Ευρώπης. Με την βοήθεια της μελέτης των ιδιαιτεροτήτων αυτών των περιοχών, κρίνεται ότι αντιμετωπίστηκαν οι προκύπτουσες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως στη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των ανειδίκευτων εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, ηλικίας μεταξύ 18-55, στους τομείς των υπηρεσιών (τηλεπικοινωνιών, τουρισμού κλπ). Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει το ενδιαφέρον του στον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της κινητικότητας, συμβάλλοντας στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών μεταξύ του στοχοθετημένου (target groups) εργατικού δυναμικού σε συνάρτηση με την απασχολησιμότητα τους στις περιφερειακές αγορές εργασίας και την ασκούμενη ευρύτερη επιρροή στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών, εθνικών ή και περιφερειακών / τοπικών πολιτικών εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενίσχυσε τις συνδέσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την τοπική (κοινοτική, κοινωνική και ιδιωτική) επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορικά επιμελητήρια και τοπικές δημόσιες αρχές, προσεγγίζοντας αποτελεσματικότερα τα τοπικά ζητήματα ανεργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενθάρρυνση της δικτύωσης, μεταξύ των τοπικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Τ.Μ.Ε.), προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες των περιφερειακών αγορών εργασίας και να ενισχυθεί η ικανότητα του εργατικού δυναμικού των περιοχών, μέσω της υιοθέτησης μέτρων, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων του.