Σχετικά με το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 304/2002 (ΦΕΚ 269/11 Νοεμβρίου 2002 και εξυπηρετεί διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες σε θέματα θεωρίας, έρευνας και τεκμηρίωσης δεδομένων του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος.

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γρηγορίου.

Prof. Panagiotis Grigoriou

Αποστολή του Εργαστηρίου:

  • Να καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες του τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
  • Να τεκμηριώνει την έρευνα και τη μελέτη σε θέματα Θεσμικού Σχεδιασμού, Κοινωνιολογίας των Πολιτικών Θεσμών και Πρακτικών.
  • Να παράγει Κοινωνιολογικό & Παιδαγωγικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, να εκδίδει βιβλία και περιοδικά με Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παιδαγωγικούς στόχους.
  • Να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την επιστημονική εμβάθυνση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας.
  • Να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου.
  • Να αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
  • Να αναπτύξει τη διεπιστημονική έρευνα στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του, και, κατά συνέπεια, να προάγει την συνεργασία με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Να υποβοηθήσει και να αναπτύξει τη θεωρητική έρευνα στη χώρα μας στο πλαίσιο των ερευνητικών του αντικειμένων και των ευρύτερων επιστημονικών ενδιαφερόντων του.
  • Να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α' 53), με το οποίο και ιδρύθηκε.
  • Να οργανώσει και να υποβοηθήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες.

go back buttonεπιστροφή