Σχετικά με το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 304/2002 (ΦΕΚ 269/11 Νοεμβρίου 2002 και εξυπηρετεί διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες σε θέματα θεωρίας, έρευνας και τεκμηρίωσης δεδομένων του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος.

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γρηγορίου.

Prof. Panagiotis Grigoriou

Αποστολή του Εργαστηρίου:

Να καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες του τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
Να τεκμηριώνει την έρευνα και την μελέτη σε θέματα Θεσμικού Σχεδιασμού, Κοινωνιολογίας των Πολιτικών Θεσμών και Πρακτικών.

Να παράγει Κοινωνιολογικό & Παιδαγωγικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, να εκδίδει βιβλία και περιοδικά με Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παιδαγωγικούς στόχους.

Να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την επιστημονική εμβάθυνση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας.
Να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου.

Να αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Να αναπτύξει την διεπιστημονικής έρευνας, στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του, και για τον λόγο αυτό, την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Να υποβοηθήσει και να αναπτύξει την θεωρητικής έρευνας στην χώρα μας, στα αντικείμενά του.

Να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α' 53), με το οποίο και ιδρύθηκε.

Να οργανώσει και να υποβοηθήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες.

Συνεργασίες
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

 

  •  Το ΕΚΠΘ συμμετέχει ως ακαδημαϊκός εταίρος (μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στο European Security & Defence College/ Ευρωπαϊκή Σχολή Διδακτορικών Σπουδών για την Άμυνα (από το 2017), ενώ ο Διευθυντής του καθηγητής Π. Γρηγορίου είναι μέλος της Executive Committee του εν λόγω Κολλεγίου.  ​​​​​
  • Το ΕΚΠΘ συμμετέχει σε δράσεις του Jean Monnet Academic Network "Governance, Pluralism and Transnationalisation in Europe" (GovUnet, www.govunet.eu), που λειτουργεί με συντονιστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καθηγητής Π. Γρηγορίου)

go back buttonεπιστροφή